Polityka prywatności sklepu internetowego miabox.pl

Polityka obowiązuje od 20.05.2020r.

 1. DEFINICJE

1.1. Administrator – Jarema Akryl, ul. Rzeszowska 142, 36-060 Głogów Małopolski.

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym – jeśli pozwalają na identyfikację Użytkownika – IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii.

1.3. Polityka Prywatności – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.5. Aplikacja – Sklep internetowy znajdujący się pod adresem: https://prezenty.miabox.pl/

1.6. Użytkownik – każda osoba zarejestrowana w aplikacji.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z APLIKACJI

2.1. Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Aplikacji przez Użytkownika, a także zasady wykorzystania plików cookie.

2.2. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji, Administrator zbiera jego dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, w tym dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz ewentualne informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie.

2.3. Korzystanie z Aplikacji jest możliwe po założeniu konta przez Użytkownika i wymaga podania danych osobowych w formularzu rejestracyjnym.

2.4. Użytkownik zakłada konto w Aplikacji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (w którym dane wymagane do założenia konta są odpowiednio oznaczone, a pozostałe dane – jeśli ich podanie jest przewidziane w formularzu – są fakultatywne i nie są konieczne do założenia konta). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z Aplikacji.

 1. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W APLIKACJI

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Aplikacji w celu:

3.1. zapewnienia dostępu do aplikacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.

3.2. realizacji umowy lub dokonania czynności na żądanie Użytkownika w celu zawarcia umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3.3. realizacji następujących prawnie uzasadnionych interesów Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1
lit f RODO:

3.3.1. usprawnianie i aktualizowanie funkcjonowania aplikacji;

3.3.2. wykrywanie i eliminowanie nadużyć;

3.3.3. cele wewnętrzne związane ze świadczeniem usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
w tym cele dowodowe.

3.4. Dane osobowe Użytkownika będą przekazywane za jego zgodą w celach marketingowych do zaufanych Partnerów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 1. PLIKI COOKIE I PRZEKIEROWAN IA

4.1. Administrator może korzystać z plików cookies w celu optymalizacji korzystania z Aplikacji,
w szczególności odpowiedniego jej wyświetlenia na urządzeniu Użytkownika.

4.2. W Aplikacji mogą znajdować się reklamy zawierające przekierowania do stron internetowych będących własnością i obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne.

 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania przez użytkownika z aplikacji, a następnie przez okres 3 lat w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

5.2. Dane przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przetwarzane przez czas funkcjonowania Aplikacji, lub do momentu wycofania zgody.

5.3. Dane Użytkownika mogą być także przetwarzane przez inny okres, wymagany dla realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa.

 1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

6.1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

6.1.1. prawo do sprostowania danych – jeśli podczas zbierania danych wkradł się do nich błąd albo jeśli dane się zmienią, Użytkownik ma prawo podać poprawne i aktualne dane, a Administrator poprawi je
lub zaktualizuje;

6.1.2. prawo dostępu do danych – Użytkownik może skorzystać z tego prawa, jeśli chce się dowiedzieć, jakie dane przetwarzamy;

6.1.3. prawo do usunięcia danych, zwane też “prawem do bycia zapomnianym” – jeśli Użytkownik uzna,
że dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, ma prawo zwrócić się do Administratora z żądaniem ich usunięcia;

6.1.4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – jeśli Użytkownik ma wątpliwości czy Administrator przetwarza dane w odpowiednim zakresie, ma prawo do złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania;

6.1.5. prawo do przenoszenia danych – Użytkownik może otrzymać i przenieść od Administratora do innego podmiotu dane, które dostarczył Administratorowi;

6.1.6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego.

6.1.7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – Użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej zgody dotyczącej przetwarzania danych w każdym momencie i bez podania przyczyny;

6.1.7.1 Wycofanie zgody nie ma mocy wstecznej, tzn. nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.2. Celem rozpatrzenia wniosku o realizację powyższych praw, Administrator jest uprawniony
do weryfikacji tożsamości Użytkownika, co pozwala zapobiegać ujawnieniu informacji o Użytkowniku osobom nieuprawnionym.

6.3. Użytkownik ma prawo złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. ODBIORCY DANYCH

7.1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do realizacji celów przetwarzania,
  w tym podmiotom świadczącym usługi serwisu i wsparcia informatycznego;
 • Partnerom marketingowym;
 • Partnerom handlowym, usługowym;
 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by operacje na danych osobowych były dokonywane jedynie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i upoważnienia.

8.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

9.1 Dane kontaktowe – Jarema Akryl Głogów Młp. ul. Rzeszowska 142, 36-060 Głogów Młp. NIP 813-184-69-31, REGON 690670476

9.2. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres ul. Rzeszowska 142, 36-060 Głogów Młp, lub na adres poczty mailowej: kontakt@miabox.pl

 1. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

10.1. Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualnie obowiązuje Polityki Prywatności z dnia 20.05.2020 r.